بازار ماهی فروشان بوشهر

سیب موز: بازار ماهی فروشان بوشهر در سال 1345 خورشیدی ساخته شده است بازارچه قدیمی عرضه ماهی و میگوی شهر بوشهر از قطب های تولید و پرورش آبزیان می باشد که در خیابان شهداء، بازار روز واقع شده است. فضای بازارچه ماهی و میگوی بوشهر فاقد استانداردهای مناسب بوده و مکان هایی که در این بازارچه آبزیان عرضه می شود غیر بهداشتی است.

به گزارش سیب موز: متاسفانه از این بازار استقبال شایانی نمیشود چرا که فرسودگی این بازارچه و قرار گرفتن آن در محل پر رفت و آمد شهر موجب ایجاد بوی بد و متعفن در مرکز شهر بوشهر شده است، از این رو خریداران ترجیح می دهند تا ماهی مورد نیاز خود را از دست فروشان ماهی یا فروشندگان مستقر در اسکله های بوشهر تامین کنند.

علاوه بر این که فضای این بازار بسیار کوچک است، کسبه این بازار نیز به جای این که آبزیان خود را در درون مغازه عرضه کنند در درون سینی هایی قرار داده اند که موجب سد معبر و برخورد عابرین با سینی ها می شود که این باعث آلودگی بدن و لباس ها می شود.

بازار ماهی فروشان بوشهر

سیب موز: بازار ماهی فروشان بوشهر

بازار ماهی فروشان بوشهر 2 بازار ماهی فروشان بوشهر 3 بازار ماهی فروشان بوشهر 4 بازار ماهی فروشان بوشهر 5 بازار ماهی فروشان بوشهر 6 بازار ماهی فروشان بوشهر 7 بازار ماهی فروشان بوشهر 8 بازار ماهی فروشان بوشهر 9 بازار ماهی فروشان بوشهر 10