بررسی وضعیت آبرسانی به روستاهای سردشت وپیرانشهر

سیب موز مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی درسفربه شهرستان های سردشت وپیرانشهر، وضعیت آبرسانی به روستاهای منطقه را مورد بررسی قرارداد.

بررسی وضعیت آبرسانی به روستاهای سردشت وپیرانشهر

سیب موز: بررسی وضعیت آبرسانی به روستاهای سردشت وپیرانشهر به گزارش

خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، کاظم محمدی

اقدم به همراه معاونان توسعه ومهندسی ونظارت بربهره بردرای دربازدید از مجتمع 30روستایی

شهدای ژاله سردشت که با مشکل کمبود آب مواجه است، راهکارها وگزینه های لازم برای رفع

مشکل وتامین آب آشامیدنی روستائیان را بررسی ودستورات لازم راصادرکرد.

مجتمع 30روستایی شهدای ژاله سردشت یکهزارو48 خانواربا چهارهزارو644نفر

جمعیت را تحت پوشش دارد که 11روستای آن برخوردار ازآب بوده وطرح های آبرسانی به مابقی

روستاها نیز دردردست اجرا هستند.

به گزارش سیب موز مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی همچنین دربازدید

از روستای شین آباد پیرانشهر، مسائل ومشکلات آبرسانی به این روستا را مورد بررسی قرار

داد.

روستای شین آباد دارای یک هزارو452خانوار وپنج هزارو 718نفر جمعیت

است که به لحاظ افزایش جمعیت ونیاز به تامین آب بیشتر، توسعه واصلاح شبکه درآن دردست

اجرا است.