پیش بینی کشت کلزا در 15 هزار هکتار زمین کشاورزی

سیب موز پیش بینی می شود در 15 هزار هکتار از زمین های کشاورزی مازندران امسال کلزا کشت شود.

پیش  بینی کشت کلزا در 15 هزار هکتار زمین کشاورزی

سیب موز: پیش بینی کشت کلزا در 15 هزار هکتار زمین کشاورزی به گزارش خبرنگار گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حسن عنایتی، مدیر

زراعت جهاد کشاورزی مازندران گفت: پیش بینی می شود در 15 هزار هکتار از زمین های

کشاورزی مازندران امسال کلزا کشت شود.

به گزارش سیب موز وی با بیان اینکه

محوریت کشت پاییزه کلزا است، افزود: فراهم نبودن بستر کشت، عدم رعایت تاریخ کشت و عدم

رعایت زمان تغذیه گیاه از عوامل موفق نبودن کشاورزان در کشت کلزا است.

مدیر زراعت سازمان

جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال بسته های حمایتی خوبی در رابطه با کشت کلزا

برای کشاورزان دیده شد، گفت: انتظار می رود کشاورزان همکاری کرده تا مدیریت جهاد کشاورزی

به موقع نسبت به انعقاد قرارداد کشت به موقع کلزا اقدام کند.

عنایتی ، قیمت پیشنهادی

تضمینی کلزا را 2 هزار و 530 تومان عنوان کرد و گفت: کشاورزان باید از اراضی مستعد برای کشت کلزا استفاده کنند.