توزیع سبد کالای حمایتی زنان باردار در پیرانشهر

سیب موز 200 سبد کالای حمایتی زنان باردار در شهرستان مرزی پیرانشهر توزیع شد.