دانشگاه سرمایه کشور است

سیب موز جایگاه دانشگاه جایگاه حرمت به علم و عالم است.

دانشگاه سرمایه کشور است

سیب موز: دانشگاه سرمایه کشور است به گزارش سیب موز به گزارش گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛

رییس دانشگاه رازی

کرمانشاه گفت: جایگاه دانشگاه جایگاه حرمت به علم و عالم است و ما ضمن توجه به

ضوابط و مسوولیت ها باید این جایگاه را حفظ کنیم.محمدابراهیم اعلمی آل

آقا در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشکده های علوم پایه، شیمی و ادبیات و علوم

انسانی دانشگاه رازی با بیان این دانشگاه در حال رشد است، اظهار کرد: از تغییرات

مدیریتی دردانشگاه نباید نگران بود، چرا که در حال حاضر این دانشگاه بر محور

توسعه حرکت می کند و تغییر افراد تاثیری در تغییر برنامه های توسعه ای دانشگاه

ندارد.

وی ادامه داد:در دانشگاه این توفیق را داریم که

در محیطی کار می کنیم که سرمایه کشور است و وظیفه داریم در این محفل به مناسب ترین

شکل به موضوع آموزش و سرمایه کشور ارزش دهیم.

رییس دانشگاه از

مسوولین خواست تا به چابک سازی سیستم اداری، استفاده از خدمات الکترونیکی در بخش

های آموزشی و پژوهشی و همچنین سامانه سپاری همه فعالیت های دانشگاه توجه بیشتری

داشته باشند.

فهیمه جلالی به عنوان

رییس جدید دانشکده شیمی، دکتر کیوان امینی به عنوان رییس جدید دانشکده علوم پایه و

دکتر مجتبی بیگلری به عنوان رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند.