گزارش عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395

سیب موز گزارش عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395 در یک نگاه:

گزارش عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395

سیب موز: گزارش عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395 به گزارش گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان،

آمار عملکرد بورس منطقه ای زنجان در مرداد ماه سال 1395 به شرح زیر می باشد:

جمع

واحد

شرح

359.623.141

سهم

به گزارش سیب موز حجم خرید و فروش

773

میلیارد ریال

ارزش خرید و فروش

126

کد

کدهای جدید

27

تعداد

تعداد کارگزاریهای فعال

78086

واحد

شاخص بورس

21

روز

تعداد روزهای کاری بورس اوراق بهدار