تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه

سیب موز چند رسانه ای > عکس - اردوی آموزش نظامی جوانان فلسطینی در اردوگاه نظامی حماس در شهر غزه برگزار شد.

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه

سیب موز: تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 2

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 3

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 4

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 5

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 6

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 7

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 8

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 9

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 10

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 11

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 12

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 13

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 14

آموزش نظامی در غزه

تصاویر | آموزش نظامی جوانان فلسطینی در غزه 15

خبرآنلاین - مشرق نیوز

61282