تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

سیب موز چند رسانه ای > عکس - نیروهای نظامی وابسته به دولت وفاق ملی لیبی از بیش از یک ماه پیش با تروریست های داعشی در شهر ساحلی «سرت» درگیر شدند.

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

سیب موز: تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 2

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 3

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 4

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 5

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 6

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 7

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 8

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 9

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 10

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 11

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 12

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 13

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 14

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 15

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 16

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 17

عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی

تصاویر | عملیات آزادسازی پایتخت داعش در لیبی 18

به گزارش مشرق نیوز،  شهر سرت به عنوان پایگاه دولت خودخوانده داعش در لیبی شناخته می شود.

61282