تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا

سیب موز چند رسانه ای > عکس - کلمبیا دویست و ششمین سالگرد استقلال سیاسی و فرهنگی خود را با اجرای مراسم رژه سنتی نیروهای نظامی جشن می گیرد.

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا

سیب موز: تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 2

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 3

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 4

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 5

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 6

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 7

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 8

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 9

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 10

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 11

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 12

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 13

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 14

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 15

جشن سالگرد استقلال کلمبیا

تصاویر | جشن سالگرد استقلال کلمبیا 16

به گزارش ایرنا، تصاویر فوق آمادگی قبل از رژه و حین اجرای مراسم از سوی نیروهای نظامی در شهر بوگاتا پایتخت کلمبیا را نشان می دهد.

61282