مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری

سیب موز به گزارش افکارنیوز، <!-- Content -->

به نقل از خاورستان مراسم تودیع و معارفه استانداران خراسان جنوبی برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری

سیب موز: مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری

مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 2 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 3 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 4 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 5 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 6 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 7 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 8 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 9 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 10 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 11 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 12 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 13 مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی/ تصویری 14