تکمیل اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس از سوی کمیسیون ها

تکمیل اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس از سوی کمیسیون ها

سیب موز: تکمیل اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس از سوی کمیسیون ها

سیب موز گروه سیاسی- کمیسیون اصل 90 مجلس، کمیسیون خاص مجلس است و برخلاف کمیسیونهای تخصصی مجلس، نوع تشکیل، تکیب اعضا و انتخاب رئیس آن با دیگر کمیسیونها فرق می کند.

به گزارش سیب موز به گزارش خبرنگار افکارنیوز، اعضای آن از اعضای ثابت و متغیر تشکیل می شوند. هشت عضو ثابت و 13 عضو متغیر.

اعضای ثابت از بین نمایندگان داوطلب عضویت در کمیسیون و اعضای متغیر آن هم از هر یک از کمیسیونهای تخصصی یک نفر به انتخاب آن کمیسیون.

بر اساس دستور کار اعلام شده کمیسیون اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی، کمیسیون قضائی و حقوقی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این هفته اعضای خود برای عضویت در کمیسیون اصل 90 را انتخاب و معرفی خواهند کرد.

همچنین کمیسیونهای بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مجلس این هفته برای انتخاب عضو خود در کمیسیون اصل 90 برنامه ای پیش بینی نکردند و اگر این هفته نماینده خود را انتخاب نکنند هفته آینده باید نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون مذکور انتخاب کنند.

طبق آئین نامه داخلی مجلس به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90)، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.

نحوه انتخاب رئیس این کمیسیون با کمیسیونهای دیگر هم متفاوت است.

روسای دیگر کمیسیونهای مجلس با رای اعضای کمیسیون انتخاب می شوند اما رئیس کمیسیون اصل 90 با نظر رئیس مجلس و از بین اعضای ثابت کمیسیون وبا رای نمایندگان در صحن مجلس انتخاب می شود.

در مجلس دهم داود محمدی نماینده قزوین بعنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شده است.