رژه فرزندان ایران با پرچم داری شیرزن پارسی

رژه فرزندان ایران با پرچم داری شیرزن پارسی

سیب موز: رژه فرزندان ایران با پرچم داری شیرزن پارسی سیب موز > کاپ: پرچم دار ایرانی ها زهرا نعمتی قهرمان رشته تیر اندازی با کمان است. او سومین زنی که در تاریخ المپیک پرچمدار ایران شده است. نعمتی پس از المپیک های 1996 و 2008 سومین زن ایرانی است که پرچمدار ایران می شود. وی 31 ساله و متولد 30 آوریل 1985 است.