تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه

سیب موز > سرویس عکس و فیلم فردا: بیش از 200 کشور سخت افزارهای نظامی خود را در جریان مسابقات بین المللی ارتش در روسیه به نمایش می گذارند.

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه

سیب موز: تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه یک تانک T72 تحت هدایت خدمه قزاقستانی در جریان مسابقات بین المللی ارتش روسیه به اهداف معین شلیک می کند.

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 2

رقابت بین تانک ها در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 3

نظامی روسی در حال استفاده از دوربین دوچشمی در جریان یکی از رقابت های مسابقات بین المللی ارتش در روسیه

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 4

خودرو جنگی پیاده نظام BMP2 تحت هدایت خدمه قراقستانی در یکی از رقابت های مسابقات بین المللی ارتش روسیه به جلو می تازد.

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 5

دو تانک T72 تحت هدایت خدمه ای از کویت و نیکاراگوئه در مسابقات بین المللی ارتش روسیه به رقابت با یکدیگر می پردازند.

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 6

یک تانک T72 تحت هدایت خدمه آذربایجانی در جریان مسابقات بین المللی ارتش روسیه به اهداف معین شلیک می کند.

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 7

پیاده روی نظامیان در جریان یکی از رقابت های مسابقات ارتش در روسیه

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 8

یک تانک در جریان مسابقات بین المللی ارتش روسیه به اهداف معین شلیک می کند.

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 9

یک تانک T72 تحت هدایت خدمه کویتی در جریان مسابقات بین المللی ارتش روسیه به اهداف معین شلیک می کند.

تصاویر: رقابت نظامیان جهان در مسابقات بین المللی ارتش در روسیه 10

یک تانک T72 تحت هدایت خدمه روسی در جریان مسابقات بین المللی ارتش روسیه به اهداف معین شلیک می کند.