از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!»

سیب موز تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش تر؛ می خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند.    از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش شان، الصاق می کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می گذارید.

از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!»

سیب موز: از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!»

از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 2 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 3 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 4 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 5 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 6 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 7 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 8 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 9 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 10 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 11 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 12 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 13 از «منشاء حقوق حسین شریعتمداری» تا «کدورت معاون روحانی از رئیس جمهور!» 14