حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره سه نهاد ایرانی

حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره سه نهاد ایرانی

سیب موز: حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره سه نهاد ایرانی سیب موز روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، جزئیات حکم دادگاه این اتحادیه درباره دعوای حقوقی شورای اتحادیه اروپا با دانشگاه صنعتی شریف، بانک صادرات و بانک مرکزی ایران را منتشر کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی خود متن این حکم را بدین شرح منتشر کرد:

به گزارش سیب موز حکم دادگاه (شبعه پنجم) مورخ 21 آوریل 2016 - در خصوص استیناف شورای اتحادیه اروپا علیه بانک صادرات ایران، کمیسیون اروپا

طرف ها

خواهان: شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : اس. بولارت و ام. بیشاپ، به عنوان عاملان )

طرف های دیگر روند رسیدگی: بانک صادرات ایران (با نمایندگی : دی.وایت کیوسی، آر.بلنکلی، باریستر، و اس.جفری، اس اشلی و ای. ایروین، مشاوران حقوقی)، شورای اروپا (با نمایندگی دی.گائوسی و ام.کنستانتینیدیس، به عنوان عاملان)

مداخله گر در حمایت از خواهان: انگلیس و ایرلند شمالی (با نمایندگی : ال. کریستی و اس.بهزادی-اسپنسر، به عنوان عاملان، و با نمایندگی اس.لی، وکیل مدافع )

بخش قابل اجرای حکم

دادگاه:1- درخواست استیناف را رد می کند؛2- درخواست استیناف متقابل را رد می کند؛3- دستور می دهد شورای اتحادیه اروپا هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست بانک صادرات ایران در هر دو روند رسیدگی ، به جز هزینه های مرتبط با درخواست استیناف متقابل، را پرداخت کند؛4- دستور می دهد بانک صادرات ایران هزینه های مربوط به درخواست استیناف متقابل خود را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا در ارتباط با درخواست استیناف متقابل را پرداخت کند.5- دستور می دهد انگلیس و ایرلند شمالی و کمیسیون اروپا هزینه های خودشان را در هر دو روند رسیدگی متحمل شوند.

دادگاه اتحادیه اروپا همچنین رای خود را درباره دعوای حقوقی بانک مرکزی ایران و شورای اتحادیه اروپا بر سر تحریم های این بانک صادر کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

حکم دادگاه (شبعه هفتم) مورخ 7 آوریل 2016 - بانک مرکزی ایران در برابر شورای اتحادیه اروپا

طرف هاخواهان: بانک مرکزی ایران (با نمایندگی : ام.لستر و زد.الرکابی، وکلای مدافع)طرف های دیگر روندهای رسیدگی : شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : وی.پیسواکس و ام.بیشاپ، به عنوان عاملان)

بخش قابل اجرای حکم

دادگاه:1- درخواست استنیاف را رد می کند؛2- دستور می دهد بانک مرکزی ایران هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا را پرداخت کند.

از سوی دیگر روزنامه رسمی اتحادیه اروپا جزئیات حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره دعوای حقوقی شورای اتحادیه اروپا و دانشگاه صنعتی شریف تهران را بر سر تحریم های این دانشگاه اعلام کرد.

این حکم بدین شرح است:

حکم دادگاه عمومی مورخ 28 آوریل 2016 - دانشگاه فنی شریف در برابر شورای اتحادیه اروپا

((سیاست خارجی و امنیتی مشترک - تدابیر محدود کننده علیه ایران با هدف جلوگیری از تکثیر هسته ای - مسدود کردن وجوه -- پشتیبانی از دولت ایران - تحقیق و توسعه فناوری در حوزه های نظامی یا مرتبط با حوزه های نظامی - حقوق دفاع - حق برخورداری از محافظت قضایی موثر - اشتباه قانونی و اشتباه در ارزیابی - حق اموال - اصل تناسب - سوءاستفاده از اختیارات - ادعای ضرر و زیان))

طرف ها

خواهان: دانشگاه فنی شریف (تهران، ایران) (با نمایندگی : ام.هاپولد، وکیل مدافع)خوانده : شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : وی.پیسواکس و ام.بیشاپ، به عنوان عاملان)

بخش قابل اجرای حکم

دادگاه:1- اقدام را رد می کند؛2- دستور می دهد دانشگاه فنی شریف هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا را پرداخت کند.