امیدواری کویت به گرمی روابط کشورهای عربی با ایران

امیدواری کویت به گرمی روابط کشورهای عربی با ایران

سیب موز: امیدواری کویت به گرمی روابط کشورهای عربی با ایران سیب موز به گزارش تسنیم

به نقل از خبرگزاری رسمی کویت کونا، خالد جار الله معاون وزیر خارجه کویت

ابراز امیدواری کرد که به زودی سفرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

به ایران برگردند. به گزارش سیب موز معاون وزیر خارجه کویت همچنین ابراز امیدواری کرد

که بار دیگر گرمی به روابط دوجانبه بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باز

گشته و اوضاع به شرایط سابق خود بگردد. وی همچنین تاکید کرد که عدم بازگشت سفیر کویت به ایران ضرری بزرگ به حساب می آید.

خالد جارالله درباره بازگشت سفرای این کشورها به ایران گفت: «این مسئله به

سیاست ها و تحرک ایران در مورد سیاست های خود در قبال منطقه و التزام این

کشور به منشور سازمان ملل مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورها و احترام

به حاکمیت دیگر کشورها بستگی دارد.»