شرکت های فاکتور فروش روزانه زیاد می شوند

شرکت های فاکتور فروش روزانه زیاد می شوند

سیب موز: شرکت های فاکتور فروش روزانه زیاد می شوند سیب موز به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی اکنون شرکت های فاکتور فروش روزانه زیاد می شوند.به

گزارش ایسنا، رئیس سازمان امور مالیاتی در حاشیه شورای گفت وگوی دولت و بخش

خصوصی، درباره وضعیت شرکت های کد فروش و فاکتور فروش اظهار کرد: در گذشته

برای شناسایی این شرکت ها و مقابله با آنها اقداماتی صورت گرفته است و

وزارت اقتصاد و قوه قضاییه  در این زمینه ورود کرده اند. به گزارش سیب موز

سیدکامل تقوی نژاد ادامه داد: در سال گذشته ١5٠٠ شرکت شناسایی شده اند و با

آنها مقابله شده است و در هفته ی گذشته نیز، شرکتی را شناسایی کردیم که در

حدود ٣٠٠ میلیارد تومان اعتبارسازی کرده بود و ٨٠ مهر از آنها ضبط شده

بود.

وی ادامه داد: این شرکت ها روزانه تأسیس می شوند و تعداد آنها ازدیاد می

یابد. تا ماده ١6٩ مکرر قانون مالیات اجرا نشود باید انتظار داشته باشیم

که این وضعیت همچنان وجود داشته باشد. (ماده ١6٩ قانون مالیات، اجازه بررسی

حساب های مشکوک را می دهد.)

تقوی نژاد با بیان اینکه در قانون جدید مالیاتی ماده 169 مکرر تکامل

یافته است گفت: زمانی که بحث از شرکت های کدفروش و فاکتورفورش می شود باید

توجه کرد که این شرکت ها مکان خاصی ندارند و فقط فاکتور فروشی می کنند. با

قاطعیت می گویم که اگر با کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند صحبت کنیم

به واهی بودن معاملات اذعان می کنند زیرا معامله ای صورت نگرفته است و فقط

اعتبار سازی شده است در واقع این شرکت ها درصدی از مبلغ فاکتور را دریافت

کرده و برای متقاضی فاکتور صادر می کند.

وی با اشاره به اینکه اصناف نسبت به جعلی بودن این فاکتورها آگاهی دارند

گفت: در شرایطی که اصناف این موضوع را می دانند سازمان امور مالیاتی چگونه

می تواند اسناد آنها را بپذیرد.

وی در پایان درباره مالیات علی الرس گفت: طبق قانون، اجرای مالیات بر علی

الرأس تا 3 سال مهلت دارد که اکنون یکسال آن گذشته و دوسال باقی مانده است و

بعد از دو سال دیگر مالیات علی الرأس نخواهیم داشت.