گیر کردن سر پسر بچه 4 ساله در لوله

سیب موز یک پسر بچه 4 ساله سر خود را در لوله گیر انداخت.

به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، یک پسر بچه 4 ساله در چین به ایستگاه آتش نشانی آورده شد که سر او در یک لوله گیر کرده بود.

گیر کردن سر پسر بچه 4 ساله در لوله

سیب موز: گیر کردن سر پسر بچه 4 ساله در لوله این پسر بچه توسط پدرش به ایستگاه آتش نشانی ژیجیانگ در حالی که سر او در لوله بود آورده شد. سر او به مدت 30 دقیقه در آن لوله گیر کرده بود تا پدر و مادرش او را پیدا کنند.

به گزارش سیب موز پس از منتقل شدن به ایستگاه آتش نشانی آزاد کردن سر این پسر بچه 20 دقیقه وقت برد.

گیر کردن سر پسر بچه 4 ساله در لوله 2