کنایه مدیرکل دیده بان حقوق بشر به بان کی مون

سیب موز کنایه تصویری مدیرکل سازمان دیده بان حقوق بشر به بان کی مون بخاطر حذف نام عربستان از لیست سیاه کشتار کودکان

کنایه مدیرکل دیده بان حقوق بشر به بان کی مون

سیب موز: کنایه مدیرکل دیده بان حقوق بشر به بان کی مون