کنایه تصویری مدیرکل سازمان دیده بان حقوق بشر

سیب موز کنایه تصویری مدیرکل سازمان دیده بان حقوق بشر به بان کی مون بخاطر حذف نام عربستان از لیست سیاه کشتار کودکان

کنایه تصویری مدیرکل سازمان دیده بان حقوق بشر

سیب موز: کنایه تصویری مدیرکل سازمان دیده بان حقوق بشر