توصیه ایران به وزیر خارجه بحرین

توصیه ایران به وزیر خارجه بحرین

سیب موز: توصیه ایران به وزیر خارجه بحرین سیب موز سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، به وزیر امور خارجه بحرین توصیه کرد: از پیگیری خط تفرقه در جهان اسلام پرهیز کند . به گزارش بولتن نیوز،بهرام قاسمی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه بحرین در خصوص سیاسی کردن

حج از سوی ایران،به وی توصیه کرد:بهتر است به جای یکسونگری و اتخاد مواضع

تکراری، دستوری و القاء شده از جانب برخی به خطارفتگان در

منطقه،دل مشغولی های خود را معطوف به معضلات داخلی کشور خود کرده و از

پرداختن به مسائلی که مربوط به مهمترین آئین مسلمانان است؛ آنهم بدون اشاره

به کشتار بی گناهان مسلمان حادثه منا سال گذشته، خودداری و از پیگیری خط

تفرقه در جهان اسلام پرهیز کند.