تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو 2016

سیب موز: پرتغالی ها که با تنها یک پیروزی در 90  دقیقه به فینال رسیده بودند، در دیدار امشب هم نتوانستند در وقت های قانونی مقابل میزبان به برتری برسند اما در نهایت این ضربه تماشایی ادر بود که نتیجه را به سود آنها رقم زد. یک پیروزی ویژه در شبی که ورزشگاه سنت دنی را پروانه ها تسخیر کرده بودند.

تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶

سیب موز: تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو 2016

تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 2 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 3 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 4 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 5 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 6 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 7 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 8 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 9 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 10 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 11 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 12 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 13 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 14 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 15 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 16 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 17 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 18 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 19 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 20 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 21 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 22 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 23 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 24 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 25 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 26 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 27 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 28 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 29 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 30 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 31 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 32 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 33 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 34 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 35 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 36 تصاویر: جشن قهرمانی پرتغال در یورو ۲۰۱۶ 37