هنر رفوگری فرش + تصاویر

هنر رفوگری فرش + تصاویر

فرش وسیله کاربردی و در عین حال آسیب پذیر است. آسیب هایی از قبیل پارگی، سوختگی و پوسیدگی این آثار هنری را زیر دستان هنرمند رفوگران می برد.

با هم نگاهی می اندازیم به تصاویری از هنر رفوگری در کشور ایران :

هنر رفوگری فرش + تصاویر 2

هنر رفوگری فرش

هنر رفوگری فرش + تصاویر 3

هنر رفوگری فرش

هنر رفوگری فرش + تصاویر 4

هنر رفوگری فرش

هنر رفوگری فرش + تصاویر 5

هنر رفوگری فرش

هنر رفوگری فرش + تصاویر 6

هنر رفوگری فرش

هنر رفوگری فرش + تصاویر 7

هنر رفوگری فرش

هنر رفوگری فرش + تصاویر 8

هنر رفوگری فرش

هنر رفوگری فرش + تصاویر 9

هنر رفوگری فرش