گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

سیب موز :کنسرت موسیقی فیلم های مسعود کیمیایی با هنرمندی رضا یزدانی و بهزاد عبدی در تالار وزارت کشور برگزار شد.

تصاویری از کنسرت موسیقی فیلم های مسعود کیمیایی :

بنا به گزارش سیب موز :

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 2

رضا یزدانی در کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 3

یغما گلرویی در کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 4

محمد رحمانیان در کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 5

مسعود کیمیایی در کنسرت موسیقی فیلم‎هایش

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 6

پولاد کیمیایی در کنسرت موسیقی فیلم‎های پدرش

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 7

مسعود کیمیایی در کنسرت موسیقی فیلم‎هایش

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 8

نوازندگان کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 9

کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 10

رضا یزدانی در کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 11

کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 12

بهزاد عبدی در کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 13

سخنرانی مسعود کیمیایی در کنسرت موسیقی فیلم‎هایش

÷

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 14

مسعود کیمیایی در کنسرت موسیقی فیلم‎هایش

گزارش تصویری از کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی 15

کنسرت موسیقی فیلم‎های مسعود کیمیایی