پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس

تاپ ناپ: هنرمند مستقر در آمستردام Cedric Laquieze با گونه های مختلفی از حشرات مجسمه هایی رویایی و جادویی خلق کرده است. مجسمه های او شاید در نگاه اول شبیه به پری هایی از دنیای بیگانگان به نظر برسند که از درون رومان ها و داستان ها بیرون آمده اند و در واقع قصد این هنرمندهم از ساخت این مجسمه ها همین بوده است.

پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 2 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 3 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 4 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 5 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 6 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 7 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 8 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 9 پری های دنیای بیگانگان در واقعیت +عکس 10