عکس: خیابان کریمخان در سال 1354

عصر ایران: تصویر تقاطع 25 شهریور (کریمخان کنونی) و ویلا (استاد نجات اللهی کنونی) در سال 1354 شمسی

عکس: خیابان کریمخان در سال 1354