تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها!

خبرآنلاین: این قاعده حداقل در مورد ماهی های موسوم به خال مخالی صدق می کند که برای خوردن نشدن توسط کوسه ها و دولفین ها خود را به شکل توپ بزرگ در می آورند تا از دست دشمن در امان بمانند.

و عکاس انگلیسی کریستوفر سون نام این ماهی ها را توپ ماهی گذاشته است و با گرفتن تصاویر زیبا از این ماهی ها زندگی و زندگانی آنها را به تصویر کشیده است.

تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 2 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 3 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 4 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 5 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 6 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 7 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 8 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 9 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 10 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 11 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 12 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 13 تصاویر: مقاومت ماهی ها جلوی کوسه ها! 14