عکس: مجسمه هایی قابل تحسین

سیب موز :وبسایت تاپ ناپ: مجسمه های سورئال کار هنرمند مجسمه ساز  Ellen Jewett است که با عناصر موجود در محیط خود و قطعات سرامیک این آثار زیبا را خلق نموده است. هنرمند با تمرکز بروی فضاهای منفی اطراف هر کار توانسته کیفیت و کار را تا حد زیادی منعکس نماید. وی با دقت زیاد بروی جزئیات کارهایش مانند رنگ ،برگ گل وغیره محصول نهایی منحصر به فردی را ارائه نموده است.

عکس: مجسمه هایی قابل تحسین عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 2 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 3 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 4 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 5 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 6 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 7 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 8 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 9 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 10 عکس: مجسمه هایی قابل تحسین 11