عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی

برترین ها: روباه ها از جمله حیوانات زیبایی هستند که رنگ پوست و جاذبه چشمان آنها زیاد است. معدن چی روسی به نام «ایوان کیسلوف» از زیبایی این حیوانات عکاسی کرده و زندگی آنها را در قالب عکس به تصویر کشیده است. این کارگرد معدن در مواقع بیکاری دوربینش را بر می دارد و از زندگی روباه های آن منطقه عکس بر می دارد.

در منطقه ای که این روباه ها زندگی می کنند، تقریبا هیچ حیوان دیگری دوام نمی آورد و نمی تواند از شدت سرما در اینجا زندگی کند. اما این روباه ها در این منطقه با هم در تعامل و زندگی هستند و حالشان هم بسیار خوب است. اینها را در عکس هایی که کیسلوف برداشته است می توان به خوبی دید و حس کرد.

عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 2 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 3 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 4 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 5 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 6 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 7 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 8 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 9 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 10 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 11 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 12 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 13 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 14 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 15 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 16 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 17 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 18 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 19 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 20 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 21 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 22 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 23 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 24 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 25 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 26 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 27 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 28 عکاسی خیره کننده از روباه های قطبی 29