انتخاب جایگزین خالد مشعل در ماه های آینده

انتخاب جایگزین خالد مشعل در ماه های آینده

سیب موز: انتخاب جایگزین خالد مشعل در ماه های آینده

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) اسامه حمدان مسئول روابط خارجی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" در گفتگو با خبرگزاری "وطن" فلسطین با تاکید بر اینکه بر اساس آیین نامه داخلی جنبش حماس، هر فردی تنها دو دوره می تواند رئیس دفتر سیاسی باشد، گفت: ما در آستانه انتخابات جدید در داخل جنبش حماس هستیم و باید رئیس جدیدی برای این جنبش انتخاب کنیم.

وی افزود: ما با احترام زیادی به آقای خالد مشعل قائل هستیم. مشعل سالها رئیس دفتر سیاسی حماس بود و خدمات بزرگی ارائه کرد.

به گزارش سیب موز

حمدان تاکید کرد: رئیس جدید برای دفتر سیاسی حماس انتخاب خواهیم کرد اما با این وجود، سیاست و راهبردهای این جنبش تغییری نخواهد کرد.

تمام/سش 24