خطرات ناشی از برش دیواره شکم و دیواره رحم

خطرات ناشی از برش دیواره شکم و دیواره رحم

بد نیست بدانید حدود 30 درصد علت مرگ و میر مادران در دوران بارداری به دلیل خونریزی حین یا پس از زایمان است و فشار خون ، بیماری های قلبی و عفونت های زایمانی از دیگر علل این مرگ و میرها هستند

زایمان سزارین به صورت تولد جنین از راه برش دیواره شکم و دیواره رحم تعریف می شود.

مقدمه و هدف

زایمان سزارین به صورت تولد جنین از راه برش دیواره شکم و دیواره رحم تعریف می شود. امروزه از هر ده زن آمریکایی که هر ساله در ایالات متحده امریکا زایمان می کنند، یک نفر سابقه سزارین دارد.

بیش از 85 درصد موارد زایمان به علت سزارین قبلی، دیستوشی زایمان، زجر جنینی و نمایش بریچ می باشد. از آن جا که زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد خطرات کمتر و هم چنین هزینه کمتری در بر دارد، این روش مناسب تر می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه عوارض به دنبال زایمان طبیعی پس از یک بار سزارین و سزارین تکراری انجام شده است.

روش کار

در این مطالعه 253 خانم باردار با سابقه یک بار سزارین قبلی که در بیمارستان مبینی سبزوار بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده توسط آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت تکرار سزارین، مدت بستری شدن در بیمارستان 3.1 در مقابل 1.2 روز و هم چنین عوارض به دنبال عمل جراحی افزایش دارد. هم چنین در مطالعه حاضر موردی از پارگی رحم که مهم ترین عارضه زایمان طبیعی به دنبال سزارین است، مشاهده نشد.

بحث

نتایج به دست آمده نشان می دهند در صورت انتخاب دقیق افراد برای زایمان طبیعی و انجام مراقبت های دقیق در طی زایمان، زایمان طبیعی به دنبال سزارین می تواند به صورت یک روش کم خطر استفاده شود.