موزه گوگنهایم اثر فرانک لوید رایت

سیب موز موزه سلیمان رابرت گوگنهایم نیویورک از موزه های مشهور شهر نیویورک، اثر معمار معروف آمریکایی "فرانک لوید رایت" است.

موزه گوگنهایم  اثر فرانک لوید رایت

سیب موز: موزه گوگنهایم اثر فرانک لوید رایت

Exterior View

موزه گوگنهایم  اثر فرانک لوید رایت 2

Interior View

موزه گوگنهایم  اثر فرانک لوید رایت 3

Interior View

موزه گوگنهایم  اثر فرانک لوید رایت 4