یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی

یک جاذبه توریستی عجیب در اندونزی وجود دارد و آن آتشفشان گل است. در این تالاب گل هر دو دقیقه گل و بخار سفید فوران میکند و بازدید کنندگان میتوانند فوران را از فاصله 10 الی 20 متری مشاهده کنند.

تصاویری از آتشفشان گل در اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 2

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 3

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 4

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 5

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 6

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 7

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 8

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 9

جاذبه های توریستی اندونزی

یک جاذبه عجیب توریستی در اندونزی 10