مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین

سیب موز مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین گروه فعالیت های قرآنی: همزمان با اولین سالگرد شهادت محسن حاجی حسنی کارگر، قاری بین المللی قرآن کریم در مناسک حج و فاجعه منا در قالب گزارش تصویری مروری هر چند کوتاه بر زندگی این نخبه قرآنی از کودکی تا شهادت داریم. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، یک سال از شهادت و پرواز محسن حاجی حسنی کارگر، قاری بین المللی قرآن کریم در مناسک حج و فاجعه منا به همراه حدود 500 نفر از دیگر حجاج ایرانی بیت الله الحرام به سوی معبود، گذشت.

براین اساس، قصد داریم در قالب این گزارش تصویری و از پشت لنز دوربین، مروری هر چند کوتاه بر زندگی این نخبه قرآنی از کودکی تا شهادت داشته باشیم تا یاد و خاطره اش را در ذهن ها زنده و در قلب ها ماندگار کنیم.

مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین

سیب موز: مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین

مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 2 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 3 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 4 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 5 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 6 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 7 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 8 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 9 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 10 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 11 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 12 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 13 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 14 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 15 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 16 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 17 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 18 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 19 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 20 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 21 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 22 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 23 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 24 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 25 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 26 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 27 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 28 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 29 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 30 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 31 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 32 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 33 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 34 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 35 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 36 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 37 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 38 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 39 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 40 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 41 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 42 مروری بر زندگی شهید محسن حاجی حسنی در قاب دوربین 43