مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا

سیب موز مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا گروه اجتماعی: مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا در مدرسه علمیه امیرالمومنین(ع) اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا در مدرسه علمیه امیرالمومنین(ع) اصفهان با حضور طلاب این مدرسه برگزار شد.

مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا

سیب موز: مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا

مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 2 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 3 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 4 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 5 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 6 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 7 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 8 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 9 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 10 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 11 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 12 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 13 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 14 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 15 مراسم عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) و سالگرد شهدای منا 16