تأمین هزینه تجهیز نمازخانه مدارس دزفول توسط خیرین

تأمین هزینه تجهیز نمازخانه مدارس دزفول توسط خیرین

سیب موز: تأمین هزینه تجهیز نمازخانه مدارس دزفول توسط خیرین سیب موز تأمین هزینه تجهیز نمازخانه مدارس دزفول توسط خیرین گروه فعالیت های قرآنی: خیران دزفولی با تأمین هزینه خرید تجهیزات نمازخانه، 5 نمازخانه شهرستان دزفول را به فرش محرابی تجهیز کردند. علی پورابراهیم،

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی

قرآن(ایکنا) از خوزستان، از کمک خیرین دزفولی جهت تجهیز نمازخانه های مدارس

شهرستان خبر داد.

به گزارش سیب موز وی با اشاره به

اینکه با کمک خیرین دزفولی فرش محرابی موردنیاز تعدادی از نمازخانه های مدارس

شهرستان تأمین شده است، افزود: این امر به صورت اولین بار در شهرستان صورت گرفته

است.

پورابراهیم با

بیان اینکه بیش از 160 نمازخانه در مدارس شهرستان وجود دارد، افزود: 5 نمازخانه

این مدارس به وسیله این خیرین مجهز شدند.

معاون پرورشی

اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول با اظهار به اینکه 400 متر فرش محرابی جهت

تجهیز این مدارس خریداری شده است، افزود: خرید این فرش ها با هزینه ای بالغ بر 300

میلیون ریال صورت گرفته است که توسط خیر این شهرستان تأمین شد. این فرش ها در طرح تجهیز مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی نصب خواهند شد.