ساره بیات در میان هواداران پرسپولیس – مجله مراحم

سیب موز: ساره بیات خواهر خانم قوچان نژاد رنگش را مشخص کرد.

ساره بیات در میان هواداران دربی:

به گزارش سیب موز: ساره بیات در دربی 83 با عکسی که با هواداران قرمز گرفت تیم محبوب خود را که پرسپولیس است مشخص کرد.

ساره بیات در میان هواداران پرسپولیس – مجله مراحم

سیب موز: ساره بیات در میان هواداران پرسپولیس – مجله مراحم