از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان!

سیب موز تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز 21 شهریور به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد. به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز یکشنبه 21 شهریور به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان!

سیب موز: از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان!

از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان! 2 از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان! 3 از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان! 4 از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان! 5 از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان! 6 از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان! 7 از چاقو خوردن قلعه نویی تا یک امتیاز به قیمت جان! 8