نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن

نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن

سیب موز: نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن

نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 2

سیب موز  تصاویر بافته شده ذهنی هستند وهمه ی آنها نشان دهنده نمادهایی از زندگی این مردمان هنرمند است.

دار این نوع قالی بصورت افقی است ومی توان گفت بانوی ترکمن خود اولین فردی است که بر فرش خود پا می گذارد.

به گزارش سیب موز

برای آنکه در بازار رقابت همچنان باقی بماند سعی شده است که تنوع رنگ آن کمی بیشتر شده واز پنج رنگ به دوازده رنگ ارتقاع یابد.

زیبایی – کیفیت و اصالت رنگ و نقش این آثار هنری باعث شده است که نظر بسیاری را از اروپا و آمریکا بخود جلب کند . این هنر میتواند ارز آوری بسیار مناسبی برای استان گلستان و مردم این خطه  بهمراه داشته باشد ودرجهت احقاق کلام مقام معظم رهبری در زمینه ی  اقتصاد مقاومتی قدم های بسیار بزرگ ومفیدی برداشته شود.

نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 3 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 4 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 5 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 6 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 7 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 8 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 9 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 10 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 11 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 12 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 13 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 14 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 15 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 16 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 17 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 18 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 19 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 20 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 21 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 22 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 23 نقش زندگی بر تار و پود فرش ترکمن 24