هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه

سیب موز : none">

مدرسه هدایت ارومیه یکی از آثار قاجاریان در این شهر است که در کوچه امیرنظمی قرار دارد و با شماره 1831 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

سیب موز: هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه

هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 2 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 3 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 4 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 5 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 6 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 7 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 8 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 9 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 10 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 11 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 12 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 13 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 14 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 15 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 16 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 17 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 18 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 19 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 20 هدایت، یادگاری از مدارس قاجاریه در ارومیه 21

انتهای پیام/