شیشه عمر علی منصور در دست برانکو

شیشه عمر علی منصور در دست برانکو

سیب موز: شیشه عمر علی منصور در دست برانکو

سیب موز حدود یک سال به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باقی مانده است. اگرچه در ظاهر امر به نظر می رسد فضا برای اصلاح طلبان بسیار آرام تر و مسیر هموارتر از رقیب است، اما در بطن قضیه تحلیل پیچیدگی های عرصه سیاست ایرانی حکایت از آن دارد که اصلاح طلبان هم با دشواری ها و مصایب فراوان مواجه هستند. در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که اصلاح طلبان و حامیان دولت حتی اگر نه در قالب سناریوی عبور از روحانی که در راستای برخورداری از آمادگی سیاسی برای واکنش و عکس العمل مقتضی در شرایط سیاسی متفاوت به گزینه هایی غیر از روحانی هم می اندیشند، نشانه این موضوع هم پرسش رسانه های اصلاح طلب از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تأیید صلاحیت رییس جمهور برای دور دوم ریاست جمهوریش و پاسخ ایشان مبنی بر تک دوره ای بودن احراز صلاحیت ها بود که با واکنش شدید این جناح مواجه شد. در چنین شرایطی و با وجود اتفاقات ممکن در مسیر تایید صلاحیت ها اصلاح طلبان به این مهم می اندیشند که در صورت عدم امکان حضور ...