مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه

سیب موز : none">

مراسم با شکوه شام غریبان 2 شهید گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه برگزار شد

سیب موز: مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه

مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 2 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 3 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 4 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 5 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 6 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 7 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 8 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 9 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 10 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 11 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 12 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 13 مراسم شام غریبان شهدای گمنام در مسجد لطفعلی خان ارومیه 14

انتهای پیام