تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع)

سیب موز : none">

همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) تشییع پیکر شهدای گمنام در ارومیه با شکوه و صلابت خاصی برگزار شد.

سیب موز: تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع)

تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 2 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 3 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 4 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 5 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 6 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 7 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 8 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 9 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 10 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 11 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 12 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 13 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 14 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 15 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 16 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 17 تشییع پیکر شهدای گمنام همزمان باشهادت امام جعفر صادق(ع) 18

انتهای پیام/