خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه

سیب موز : none">

مراسم خاکسپاری و تدفین 2 شهید گمنام در حسینییه اعظم عاشقان ثارالله ارومیه برگزار شد

سیب موز: خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه

خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 2 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 3 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 4 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 5 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 6 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 7 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 8 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 9 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 10 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 11 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 12 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 13 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 14 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 15 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 16 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 17 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 18 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 19 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 20 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 21 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 22 خاکسپاری باشکوه 2 شهید گمنام در حسینییه عاشقان ثارالله ارومیه 23

انتهای پیام