.داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه

سیب موز : none">

مردم ارومیه این بار در مسجد جنرال با شهدای گمنام وداع کرده و با آرمانهای آنها تجدید پیمان کردند.

سیب موز: .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه

.داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 2 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 3 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 4 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 5 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 6 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 7 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 8 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 9 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 10 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 11 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 12 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 13 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 14 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 15 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 16 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 17 .داع با شهدای گمنام در مسجد جنرال ارومیه 18

انتهای پیام