ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه

سیب موز : none">

مردم ارومیه امروز پنجشنبه برای حضور باشکوه در مراسم تشییع 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در فرودگاه ارومیه حاضر شدند

سیب موز: ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه

ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 2 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 3 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 4 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 5 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 6 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 7 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 8 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 9 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 10 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 11 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 12 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 13 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 14 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 15 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 16 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 17 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 18 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 19 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 20 ورود 4 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به ارومیه 21

انتهای پیام