یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه

سیب موز : none">

با گرامیداشت هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش باستانی ،دوربین اروم نیوز به میان ریش سفیدان و پیشکسوتان ورزش زورخانه ای در ورزشگاه تختی ارومیه رفت.

سیب موز: یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه

یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 2 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 3 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 4 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 5 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 6 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 7 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 8 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 9 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 10 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 11 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 12 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 13 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 14 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 15 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 16 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 17 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 18 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 19 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 20 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 21 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 22 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 23 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 24 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 25 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 26 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 27 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 28 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 29 یک روز به یاد ماندنی با پیشکسوتان و پهلوانان زورخانه ارومیه 30

انتهای پیام