فال بوسیله قرآن، فال قران - آکا

خیلی از مردم به فال و طالع بینی اعتقاد دارند، فال ها انواع مختلفی دارد که شاید خیلی از آنها خرافات باشد، اما وقتی صحبت از قرآن کتاب آسمانی مسلمانان می شود، دیگر بحث عوض می شود. خیلی ها اعتقاد دارند به فال قران و یا استخاره گرفتن با قران، اما شاید طریقه ی گرفتن فال قران را ندانند، در این بخش از سایت سیب موز برای شما عزیزان آموزش گرفتن فال قران را برای شما قرار داده ایم، با ما همراه باشید.

فال بوسیله قرآن، فال قران - آکا

فال قران

شمر از سطر هفت از هفتمین انعقیدترا بران ای صاحب فالز «ب» از منعمانت ، فتح بابستز «ث» دنیا و دین بر دست می آرز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوشز « د » اصحاب دولت را خبرگویز« ر » نیکی بود ، شادان نشینیز «س» بینی سعادتهای بی حدز «ص» ای خواجه ، صبر و مکث بایدز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانیز «ع» امر محبتها عیان استز «ف» شادی تو را باشد به هر حالز «ک» ایمن نباید بود از هولز «م» آید ملامتهای مشهودز «واو » ت هست نعمت توی در تویز « لا» تشویش باشد نی نه چندانکه خشنود انی از نعم المابی

گشا مصحف،ورق زان هفت گردانز هفتم سطر،حرفِ اولست قالچو فال آید « الف » خیر و صواب استچو «ت» آید ، بباید توبه زان کارچو «ج» آید ، بکن جهدی و می کوشچو «خ» آید، امان از خوف میجویچو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینیچو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّچو «ش» آید، خصومت پیشت آیدچو «ض» آید،در آن کار است گرانیچو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان استچو «غ » آید، خطر باشد،بده مالچو «ق» آید، شوی مقبول در قولچو «ل» آید ، برآید حاجتت زودچو «ن» آید، بود آن کار نیکویچو «ه» آید ، خدا خشنود و خصمانچو «ی» آید ، زغایب مژده یابی

نحوه گرفتن فال :

با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری ،

صفحه ای از کتاب خدا را باز کن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار کلمه

« ان » را پیدا کن. بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه « ان » که پیدا کرده ای، اولین حرفی که سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی کن!