فال حاجت ، فالنامه شیخ بهایی رحمت الله

فال حاجت ، فالنامه شیخ بهایی رحمت الله

پس از اطمینان از پاکیزگی جامه و بدن موضوعی را که مربوط به مقصد و مطلوبتان است انتخاب کنید و با حضور قلب و توجه کامل به مبدا آفرینش نیت

کنید و دو بیت مناجات مانند را که در بالای صفحات مربوط به موضوعها نوشته است بخوانید وصلوات بر محمد و آل محمد بفرستید ویکی از حروف جدول را کلیک کنید . بر اساس انتخاب شما بر اساس حروف جدول بیتی به دست می آید که نتیجه فال شماست.

ب

ع

ص

ن

ب

م

ح

ج

م

ز

گ

ک

ه

ر

ب

ه

ی

ز

ا

م

ق

ب

ذ

گ

ر

و

ر

ا

ن

ج

ی

ص

ع

ر

ح

س

ب

ل

ز

د

ت

ع

د

ز

د

ا

م

ا

ص

ی

م

ت

ح

ص

ی

ج

ط

ش

ب

ن

ا

م

ا

ب

ن

م

ت

ل

د

ر

م

ز

ی

ج

ب

ر

آ

ک

م

ب

ک

م

د

ی

ش

ت

ر

د

ش

ت

ل

ق

ع

ن

و

ت

ا

ز

ر

و

ا

ی

ص

ا

ح

د

ب

ن

ح

و

ا

م

ز

و

ق

ا

ر

ی

ب

ت

ف

ز

ش

د

ه

آ

ط

ج

و

ش

ر

آ

ک

ی

و

ر

و

ع

ت

ا

ک

آ

و

ر

ن

غ

و

م

ر

ن

ب

ی

ر

د

ر

م

ر

ق

د

ظ

ی

ر

د

گ

ه

گ

آ

ص

ب

ر

ا

ق

آ

ز

ب

ر

ک

ی

و

ا

ک

ث

ی

و

ا

ک

ذ

ن

و

د

ر

ن

ر

ن

د

ر

ن

ر

جواب :

گردآوری سرگرمی سیب موز