طالع بینی نوین

بعضی از این فالها فقط جنبه سرگرمی دارد امیدواریم شما هم به همین دید به آن نگاه کنید

اساس این رو ش طالع‎ بینی، تفسیر روانی افراد براساس اعداد تولد و اعداد حروف نام و نام فامیلی خواهد بود. در این روش، شما ابتدا با جمع کردن اعداد کامل تاریخ تولد خود و تلخیص آن به عدد (1 تا 12) طالع مربوط به آن عدد را می‎خوانید، سپس با نوشتن نام و نام فامیل خود به صورت حروف جداگانه و نوشتن اعداد آن حروف براساس ابجاد صغیر (که در بعد خواهد آمد) در زیر آن، و جمع کردن آن اعداد مانند روش قبل، طالع مربوط به آن عدد را نیز می‎خوانید .توجه داشته باشید که تاریخ تولد شما دقیق و درست باشد. در ضمن از نام و نام فامیل شناسنامه خود استفاده کنید، (نه به آن نام که احیاناً شما را می‎خوانند) در این صورت ارتباط خاصی بین دو طالع مربوط به شما وجود خواهد داشت .جهت روشن شدن مطلب به مثال توجه کنید: فرض کنیم تاریخ تولد دوست شما 8/10/1341 باشد. این اعداد را به ترتیب زیر جمع می‎کنیم : 9 = 8+1 = 18 = 8+0+1+1+4+3+1 عدد 9 عدد تولد دوست شماست. او می‎تواند مطالب مربوط به این عدد را در مرحله اول مطالعه نماید . حال فرض می‎کنیم نام دوست شما (محمد) و نام فامیل او (علیزاده) است. حروف این نام را نیز جداگانه نوشته و اعداد مربوط به آنها را در زیرشان می‎نویسیم و آن اعداد را جمع می‎کنیم . م+ح+م+د+ع+ل+ی+ز+ا+د+ه 12 = 48 = 4+8+4+4+7+3+1+7+1+4+5 دوازده عدد نام و نام فامیل دوست شماست. او می‎تواند مطلب مربوط به این عدد را مطالعه نمایدمثال 2فرض کنیم تاریخ تولد شما 26/8/1345 باشد. این اعداد را به ترتیب زیر با هم جمع می‎ کنیم: 11= 9+2 = 29 = 6+2+8+5+4+3+1عدد یازده عدد تولد شماست. شما می‎توانید مطالب مربوط به عدد یازده را در مرحله اول مطالعه نمایید . در مورد مرحله دوم نیز به ترتیب زیر عمل می‎ کنیم: فرض کنیم نام شما (حسین) و نام فامیل شما (کریمی) باشد. ابتدا حروف این نام را جداگانه می نویسیم و سپس براساس ابجد صغیر اعداد این حروف را زیر آنها نوشته جمع می ‎کنیم: ح+س+ی+ن+ک+ر+ی+م+ی3 = 0+3 = 30 = 8+6+1+5+2+2+1+4+1 عدد 3 عدد نام و نام فامیل شماست. شما می‎توانید مطالب مربوط به این عدد را مطالعه نمایید. حروف و اعداد ابجدی که بایستی در این عمل مورد استفاده قرار بگیرد، به شرح ذیل است : تذکر مهم: در حروف ابجد، چهار حرف فارسی (پ – چ – ژ – گ) وجود ندارد. لذا جهت این حروف از اعداد حروف ابجدی 2 برای حرف پ و 3 برای چ و 7 برای حرف ژ و 2 برای حرف گ استفاده نمایید . ا 1 ب 2 ج 3 د 4 ه 5 و 6 ز 7 ح 8 ط 9 ی 1 ک 2 ل 3 م 4 ن 5 س 6 ع 7 ف 8 ص 9 ق 1 ر 2 ش 3 ت 4 ث 5 خ 6 ذ 7 ض 8 ظ 9 غ 1

خصوصیات عدد 1 طالع بینی نوین خصوصیات عدد2 طالع بینی نوین خصوصیات عدد 3 طالع بینی نوین خصوصیات عدد 4 طالع بینی نوین خصوصیات عدد 5 طالع بینی نوین خصوصیات عدد 6 طالع بینی نوین خصوصیات عدد 7 طالع بینی نوین خصوصیات عدد 8 طالع بینی نوین خصوصیات عدد 9 طالع بینی نوین خصوصیات عدد10طالع بینی نوین خصوصیات عدد11طالع بینی نوین خصوصیات عدد 12 طالع بینی نوین